תהליך הפרישה

זכאות לגמלה על פי חוק

 • סוהר שממלא תנאים שנקבעו לפרישה לגמלאות זכאי לגמלה עפ"י חוק שירות המדינה (גמלאות) התש"ל 1970.
 • סמכות שחרור סוהר לגמלאות נתונה בידי נציב בתי הסוהר. והזכאות לגמלאות בהתאם להוראות החוק ואישורו של הממונה על הגמלאות בחשב הכלכלי במשרד האוצר.
 • פרישה מטעמי גיל זכאי- סוהר ששרת 10 שנים לפחות והגיע לגיל 57 ונציב שב"ס הורה על פרישתו לגמלאות (סעיף 73 לחוק הגמלאות).

סוגי פרישה

 • פרישה מטעמי בריאות לקויה- ועדה רפואית שב"ס קבעה שאינו כשיר לשרת בשב"ס משיקולים רפואיים ובלבד ששרת 5 שנים לפחות בשירות המדינה. (נוהל מש"א 02-1031)
 • פרישה ביוזמת המערכת- 15 דבר המלך או 80(ג)(2) ובלבד ביום פיטוריו היה לפחות בן 42 ושרת בשירות המדינה לפחות 10 שנים המוכרות לגמלאות.
 • פרישה מטעמי גיל- נציב שב"ס הורה על פרישתו של סוהר לגמלאות בהגיעו לגיל 57.

תהליך הפרישה על פי גיל

סוהרים (עד דרגת גנ"מ) יזומנו ע"י מפקד ישיר לראיון בהשתתפות קצין רווחה יחידתי/מחוזי שיודיע לו על מועד פרישה צפוי, השיחה תתועד+ טופס סיכום ראיון.
 • פגישה עם קצין מש"א יחידה ומילוי טופס נתונים אישיים. 
 • פגישה עם קצין רווחה לליווי ומיצוי זכויות.
 • סיכום הראיון + נתונים יועברו לקצין פרישה וגמלאות לבדיקת תאריך הפרישה להוצאת אסמכתאות בהתאם.
 • הסוהר יוזמן לקצין רווחה יחידתי/מחוזי לחתימה על טפסי סט פרישה.

ראיון אישי עם קצין מש"א יחידתי/אזורי

 • מילוי טופס פרטים אישיים-נוהל 03-5003
 • בדיקת תקופות עבודות קודמות.
 • סיכום תקופות עבודה
 • חישוב סך ימי המחלה שנוצלו
 • חישוב חופשה צבורה.
 • דרגת שכר בפרישה ומועד הזכאות.
 • מועד קבלת שלב מקצועי גבוה יותר, סוג מקצוע
 • מועד קבלת מענק יובל.

הכרה בתקופות קודמות לצורך גמלאות

להכרה בתקופות עבודה קודמות לצורך גמלאות יש להגיש בקשה בטופס נתיבי פיקוד לק.מש"א יחידתי/מחוזי בצרוף מסמכים:
 • מקום ותקופת העסקה.
 • האם חוק שירות המדינה גמלאות 1970 חל עליו.
 • מעמד העובד.
 • היקף משרה.
 • האם היו תקופות בלתי נמנות.
 • מס' ימי מחלה שניצל וכמה עומדים לזכותו לצורך חישוב מענקי אי ניצול ימי חופשה.
 • שרות בצה"ל, מג"ב, משטרה יש לציין האם קיבל תוספת פעילות ותאריך קבלתם.
 • אם קיבל פיצויים כמה ערכם נכון ליום הבקשה.

תוספת עבור שרות בתפקידים מיוחדים

הממשלה קבעה רשימה של "תפקידים מיוחדים" שתקופת השירות בהם תחשב כגדולה משהייתה למעשה. תקופה מוגדלת ב-50%- שנת שרות אחת= 3% הגדלה.
 • שירות בצוות אוויר (חובה+קבע)
 • שרות פעיל כצנחן
 • לוחם בקומנדו ימי
 • צוללן
 • שרות פעיל מסלק צוללות
 • חבלן משטרתי
יש צורך להמציא אישור על פעילות זו ועל כך שמזכה תקופה מוגדלת.

רכישת תקופות הכרוכה בהחזר כספים

 העברת הבקשה והמסמכים הדרושים :

• העברת בקשה ע"י קצין פרישה וגמלאות לענף משכורות לצורך חישוב גובה ואופן החזר הכספים ויידוע הסוהר באמצעות קצין רווחה.
• ביצוע הרכישה באמצעות הלוואה בנקאית או תשלום במזומן לשב"ס מול ענף משכורות.
• הוצאת אישור תשלום ע"י ענף משכורות והעברתו לקצין פרישה וגמלאות.
• הוצאת אסמכתא באישור נציב.


נושאים לראיון אישי עם קצין רווחה

• ליווי תמיכתי ורגשי סביב תהליך הפרישה.
• חישוב אחוזי הקצבה (באופן משוער בלבד) בהתאם לתקופות שירות לצורך גמלאות עפ"י קצין כוח אדם.
• הגשת בקשה של הסוהר וכתיבת דוח סוציאלי.
• זכויות הפורש כולל ביטוחים, קרנות סוהרים.
• הגשת תביעת נכות למשרד הביטחון אם יש עילה לכך.
• חתימה על טפסי "תביעה לגמלאות" (סט פרישה) וטפסים נלווים.


מהו סט הפרישה?

• טופס "תביעה לגמלה"- חתום ע"י הסוהר, קצין רווחה ומש"א.
• טופס אישור גמלאות חתום ע"י קצין פרישה וגמלאות.
• צילום תעודת הזהות
• טופס בנק חתום מקור, + שלושה העתקים.

ריכוז תקופות- נעשה ע"י ק.פרישה וגמלאות

הגדלת תקופת השרות לצורך

• הקצבה הנקבעת לסוהר עם פרישתו מבוססת על תקופת השירות בפועל (מקסימום 70%). חוק שירות המדינה מקנה לנציב סמכות מיוחדת, ובתנאים שנקבעו, לחשב את תקופת שרותו של הסוהר כגדולה משהייתה למעשה ולגרום ע"י כך להגדלת הקצבה.
• הכללים בדבר הגדלת תקופת שרות קבועים בסעיף 100(א), 100(ב) לחוק הגמלאות, החלטת הממשלה המתייחסת לסעיפים הנ"ל ואשר חלה מיום 30.09.99 (התאריך הקובע).


פנייה לצורך הגדלת קצבה

• סוהר העומד לפרוש לגמלאות רשאי להגיש בקשה להגדלת אחוזי קצבתו אל קצין רווחה יחידתי/מחוזי.
• הבקשה תופנה לקצין פרישה וגמלאות המרכז ועדת ההגדלות.
• לבקשה יש לצרף אישורים רפואיים, תצהירים, תימוכין לבקשת הסוהר.
• דו"ח סוציאלי מפורט התומך גם הוא בבקשת הסוהר.
• הועדה תדון בבקשה ותמליץ לנציב בעניין ההגדלה.
• קצין פרישה וגמלאות יודיע לסוהר בכתב על החלטת הנציב.

 

זכאות לחופשת פרישה

• סוהר בעל וותק של 10 שנים לפחות בשירות (כולל משטרה, שב"ס, צה"ל).
• משך חופשת הפרישה: בד"א וקצינים.

דרגה פרישה עד גיל 45 פרישה מעל גיל 45

בד"א וקצינים עד ר/כ 2 חודשים 2 חודשים

סג"ד-גנ"מ 3 חודשים 5 חודשים

תג"ד 5 חודשים 7 חודשים

גונדר 6 חודשים 9 חודשים

זכאות פרישה

• תקופת שהות בחופשת פרישה אינה מזכה בחופשה שנתית.
• חלה סוהר בחופשת פרישה, תיכלל חופשת המחלה בחופשת פרישה ומועד הפרישה לא ישונה.
• הנציב רשאי להורות על יציאת סוהר לקצבה ללא חופשת פרישה או להפסיקה לאלתר אם עבר עבירה עימה אות קלון או שיש בה פגיעה חמורה לחובותיו כסוהר.

עבודה בחופשת פרישה

• סוהר רשאי לעבוד בשכר בחופשת הפרישה ובצבורה אם קיבל אישור לכך מראש מינהל מש"א (ספח ד').
• הסוהר יפנה בכתב לראש מחלקת סגל תוך ציון מהות העבודה המבוקשת, פרטי המעביד, מקום העבודה ותאריך תחילת העבודה.
• סוהר בחופשת פרישה שקיבל היתר לעבוד בעת החופשה יהיה זכאי לקבל שכר משב"ס וממעבידו החדש.


חופשת פרישה

• תקופת שהות בחופשת פרישה אינה מזכה בחופשה שנתית.
• חלה סוהר בחופשת פרישה, תיכלל חופשת המחלה בחופשת פרישה ומועד הפרישה לא ישונה.
הנציב רשאי להורות על יציאת סוהר לקצבה ללא חופשת פרישה או להפסיקה לאלתר אם עבר עבירה עימה אות קלון או שיש בה פגיעה חמורה לחובותיו כסוהר.

מרכז פרישה

מרכז הפרישה מאגד את אנשי המקצוע הרלוונטיים על מנת לתת לסוהר הפורש את המידע העדכני עקב פרישתו הדרוש לניצול מקסימלי של זכויותיו בהיבט הכספי.

זכאות לסיוע להשתלמויות

• לפורש לאחר עשר שנות שירות לפחות בשב"ס, במשרה מלאה כולל שירות משטרה/ מוסד/ שב"ס קבע בצה"ל.
• הסיוע ינתן החל משישה חודשים לפני מועד הפרישה ועד תום שנה מיום הפרישה.
• התשלום מתבצע באמצעות המשכורת, תמורת קבלות מקוריות ומתעדכן מזמן לזמן בהתאם למגבלות התקציביות.
• יש להגיש בקשה על טופס באמצעות קצין רווחה מחוזי/יחידתי לראש יחידת הרווחה וקצין פרישה וגמלאות בצירוף אישורים תומכים וקבלות.