הוראות, פקודות ונהלים

הוראות פקודות ונהלי הארגון, מטרתם לקבוע עקרונות ונהלי עבודה בתוך הארגון,
לאלו כפופים כל סוהרי הארגון מדרגת סוהר ועד לדרגת רב ניצב.
הוראות השירות 
הוראות כלליות המוצאות ע"י נציב בתי הסוהר, באישור השר לבטחון פנים, הקובעות עקרונות לעניין ארגון השירות, סדרי המינהל, המשטר והמשמעת בו, והבטחת פעולתו התקינה. לעניין פקודת בתי הסוהר רואים את הוראות השירות כדינים. תוקף הוראות השירות ממועד פרסומן או ממועד אישורן בידי השר - לפי המאוחר מביניהם.

פקודות נציבות (למאגר הפקודות, לחץ כאן)
פקודות כלליות המוצאות על ידי נציב בתי הסוהר מכוח סמכותו על פי סעיף 80 א (ב) לפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש) והקובעות פרטים לעניין ארגון השירות, סדרי המינהל, המשטר והמשמעת בו והבטחת פעולתו התקינה. לעניין פקודת בתי הסוהר רואים את פקודות הנציבות כדינים. במקרה של סתירה בין פקודות הנציבות לבין הוראות השירות ,עדיפות הוראות השירות. תוקף פקודות הנציבות ממועד פרסומן , אלא אם צויין בהן אחרת. למעבר לפקודות הנציבות

נהלים (למאגר הנהלים, לחץ כאן)
הנחיות  המוצאות ע"י גורמי מטה (ראש אגף, ראש חטיבה, ראש מנהל, ראש מחלקה, ראש יחידה עצמאית) לכפופים לו פיקודית או מקצועית, המסדירות בפירוט אופן ביצוע משימות שבתחום אחריות יחידת המטה שהוא עומד בראשה. במקרה של סתירה בין פקודות הנציבות לבין נוהל, עדיפות פקודות הנציבות. תוקף הנהלים ממועד פרסומם, אלא אם צויין בהם אחרת.
בדיקה