הטיפול בנפגעי עבירה

"לקבוע זכויות של נפגע עבירה ולהגן על כבודו כאדם, בלי לפגוע בזכויותיהם על פי דין שלחשודים, נאשמים ונידונים." בפועל החוק נכנס לתוקף ב-01.04.2005


עבירה – למה הכוונה ?
עבירת מין או אלימות אשר בוצעה בישראל  אשר נדונה בבית משפט בישראל.

מי הם נפגעי העבירה?
נפגע עבירה - מי שנפגעי במישרין מעבירה, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו.
בן משפחה – בן זוג , הורה או בן זוג של הורה, בן או בת, אח או אחות.


 • הגנה מפני החשוד, הנאשם או מפני שולחיו.
 • הגבלה על מסירת פרטים.
 • עיון בכתב האישום.
 • קבלת מידע על ההליך הפלילי, המאסר או משמורת אחרת.
 • קבלת מידע על שירותי סיוע.
 • ניהול הליכים משפטיים בזמן סביר.
 • מניעת חקירה של גוף חוקר בדבר עבר מיני.
 • נוכחות מלווה בחקירה.
 • נוכחות בדיון בדלתיים סגורות.
 • מסירת הצהרת נפגע בכתב לעיון בגז"ד.
 • הבעת עמדה לעניין עיכוב הליכים, הסדר טיעון,
 • ועדת השחרורים, חנינה.


 • תחילת ריצוי מאסר בפועל.
 • מועד צפוי ליציאה לחופשה של האסיר וחזרתו ממנה.
 • מועד צפוי לדיון בעניינו של האסיר בפני ועדת השחרורים.
 • החלטת ועדת השחרורים אם לשחררו על תנאי או לא.
 • תנאים שנקבעו לשחרור האסיר ממאסר שמטרתם להגן על הנפגע.
 • מועד צפוי לשחרור האסיר מבית הסוהר.
 • בריחת האסיר מבית הסוהר.
 • לנפגעי העבירה עומדת הזכות להביע עמדתם בפני ועדת השחרורים.


 • נפגע העבירה מקבל קוד סודי מהמשטרה בעת הגשת התלונה, לצורך שימוש במענה הקולי המשותף למשטרת ישראל ולשרות בתי הסוהר. 
 • מערכת המידע הקולי מזהה את הפונה כנפגע עבירה לאחר שנפגע העבירה ציין את קוד הסודי שניתן לו ומס' ת.ז. יועברו לפונה הפרטים במענה הקולי כאמור לעיל.
 • האסיר הפוגע יוגדר במערכת  הממוחשבת של שרות בתי הסוהר כאסיר פוגע באופן אוטומטי. לצורך דיווח אודות חופשותיו וכן מועד שחרורו.


 • קצינת נפגעי עבירה בשב"ס הינה האחראית על יישום הוראות חוק הנוגעות לשב"ס בכל הנוגע למסירת מידע לנפגע עבירת מין או אלימות.
 • באותם מקרים בהם לא צלחה העברת המידע באופן ממוחשב לנפגע העבירה תשלחנה הודעות באמצעות מכתב לנפגע העבירה באחריות המענה האנושי.
 • באותם מקרים בהם מבקש נפגע העבירה הבהרות מסוימות לגבי פרטים שנתנו ביחס לאסיר הנמצא בשב"ס, לנפגע העבירה ניתנת האפשרות ליצור קשר עם המענה האנושי בשב"ס  בטל' 02-6225304 לצורך הבהרות  לגבי הפרטים  אשר  נמסרו במענה הקול ו/או לא הבינו את משמעות הפרטים שנמסרו במענה הקול. או כל סיוע אחר שנפגע העבירה מבקש.
 • נפגע עבירה המבקש לממש את זכותו ולהביע עמדה לפני ועדת השחרורים ישלח במהלך 6 החודשים שלפני מועד הדיון בוועדת השחרורים ולא יאוחר משבוע לפני המועד האמור, עמדתו בכתב לקצינת נפגעי עבירה במח' האסיר באמצעות פקס 08-9194039 ו/או לחילופין במשלוח דואר - רחוב יפו 224, ירושלים.
 • עמדת נפגע העבירה  מועברת לקצין השחרורים הרלוונטי במחוז . ק. ועדת השחרורים יעביר עותק מעמדת הנפגע לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה ולוועדת השחרורים.
 • במהלך הדיון שמתקיים בנוגע לוועדת השחרורים בראשות שופט, יש התייחסות -  האם התנאים שנקבעו נועדו להגן על נפגע העבירה.
בשרות בתי הסוהר ניתן שרות ומידע גם לנפגעי עבירה אשר נפגעו בטרם החלת החוק, דהיינו נפגעי עבירה אשר אין ברשותם הצהרת נפגע  הכולל קוד סודי וסיסמא אשר מתקבל עם הגשת התלונה במשטרה.
נפגע עבירה כאמור לעיל, אשר יבקש זאת יקבל את המידע האמור לעיל  למרות שהחוק נכנס לתוקף -01.04.2005. 


על נפגע  העבירה להעביר  צילום ת.ז. בצירוף פנייה בכתב בדבר רצונו לקבל מידע  אודות האסיר הפוגע. או לחילופין באמצעות  פנייה של נציגי יחידות הסיוע מהפרקליטות בשם הנפגע אשר מבקש לקבל מידע משב"ס לאחר סיום הטיפול בתיק מבחינתם.
לצורך ביצוע האמור -  
מערכת המיחשוב של שב"ס קודדה קוד נוסף  - אסיר פוגע. נפגעת העבירה אשר אין ברשותה הצהרת נפגע וקוד סודי וסיסמא ופעלה כאמור לעיל תקבל מידע אודות האסיר והאסיר יסומן כאסיר פוגע במערכת הממוחשבת של שב"ס. עם סימונו במערכת כאסיר פוגע ,יופיע הבהוב/התראה במקרים שלהלן:
 • בעת אישור חופשה של האסיר, 
 • בעת החלטת ועדת השחרורים אם לשחרורו או לאו 
 • הודעות אלה יובאו לידיעת נפגעי העבירה באמצעות קצין נפגעי עבירה.