חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

אופן הגשת הבקשה

(25/04/2013)
מיום ששב"ס החליט למסור את המידע, המידע יימסר למבקש תוך 15 יום לכל היותר. הגשת ערעור – על החלטת סירוב למסירת מידע למבקש, רשאי המבקש להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים, תוך 30 יום מקבלת הודעת הסירוב.
להרחבה

חוק חופש המידע- התשנ"ח 1998

(25/04/2013)
החוק שנכנס לתוקף ב-מאי 1999, קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראות החוק. החוק מקנה לאזרחי ישראל זכות לקבל מידע משירות בתי הסוהר על פעילותה, נתונים סטטיסטיים ועוד.
להרחבה

תקנות חופש המידע

(25/04/2013)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ,4 ו- 19 ל, התשנ"ח- 1998 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה...
להרחבה

תקנות חופש המידע- אגרות (1999)

(25/04/2013)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו- 19 לחוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998(להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה.
להרחבה

הודעת חופש המידע (אגרות) 2003

(25/04/2013)
עקב השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2003 לעומת המדר שפורסם בחודש ספטמבר 2001, יהיו הסכומים בתקנות מיום ה' בתשרי התשס"ד (1 באוקטובר 2003) כמפורט להלן: בשקלים חדשים.
להרחבה

דו"חות שנתיים

(11/08/2013)
בדו"ח המתפרסם כמדי שנה ניתן לקרוא אודות שירות בתי הסוהר,מבנה ארגוני ועיקרי פעילויות המחוזות,האגפים ויחידות הארגון . ברצוני להודות לקצינת חוק חופש המידע אשר ערכה והפיקה את הדו"ח תוך התבססות תקנות חוק חופש מידע .
להרחבה