משפחות האסיר ועו"ד

פקודות נציבות

פקודות כלליות המוצאות על ידי נציב בתי הסוהר והקובעות פרטים לעניין ארגון השירות, סדרי המינהל, המשטר והמשמעת בו והבטחת פעולתו התקינה. לעניין פקודת בתי הסוהר רואים את פקודות הנציבות כדינים. במקרה של סתירה בין פקודות הנציבות לבין הוראות השירות, עדיפות הוראות השירות. תוקף פקודות הנציבות ממועד פרסומן, ...

חובות וזכויות האסיר

מילוי חובות האסיר והתנהגותו הנאותה יאפשרו לו ליהנות מזכויות אשר יקלו עליו את השהייה בבית הסוהר/בית ...

הטיפול בנפגעי עבירה

"לקבוע זכויות של נפגע עבירה ולהגן על כבודו כאדם, בלי לפגוע בזכויותיהם על פי דין שלחשודים, נאשמים ...

חוק חופש המידע

החוק קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראות החוק

טלפונים חיוניים

מספרי טלפון אשר יסייעו לעורכי הדין ולמשפחות לתקשר עם אנשי הקשר בשרות בתי הסוהר.

שעות וכללי הביקור

הביקור הוא אחד מאמצעי הקשר החשובים שבין האסיר למשפחתו, חבריו, וידידיו. הביקור עשוי להקל על האסיר

המדריך לאסיר המשתחרר

המדריך לאסיר המשתחרר- מטרתו להקנות כלים ולסייע לאסיר בתהליך שיעבור לקראת שחרורו.