ערכים

שרות בתי הסוהר הינו ארגון הפועל על פי אמות מידה וערכים אשר שם לפניו. ערכי הארגון עודכנו לאחרונה בעקבות ועדה מיוחדת
אשר מונתה על ידי הנציב. הערכים אשר נבחרו, מטרתם להוות לכל סוהר, יעד מכוון לכל אורך תפקידו בשרותו בארגון.
 • הסוהר ישמור על חייהם, שלומם, כבודם וזכויותיהם של הנתונים במשמורת בגישה שוויונית וללא הבדלי דת, גזע, מין, לאום ואמונה.
 • הסוהר ינקוט בכל האמצעים והמעשים הנדרשים לשם מניעת פגיעה בחייו, בגופו, בנפשו ובכבודו של כל אדם. זאת, בכל זמן ובכל מקום בו הוא נמצא.
 • הסוהר ישתמש בסמכויותיו בצורה הוגנת, מושכלת, מידתית, וסובלנית.  

 • הסוהר יהיה מחויב לערכי שלטון החוק ויפעל למימוש יעוד הארגון לאור ערכיו.
 • הסוהר ימלא את תפקידו תוך תפיסת אחריות רחבה והבנה עמוקה כי בידיו מופקדים חיי אדם ובטחון הציבור.
 • הסוהר יגלה מעורבות פעילה, בכלל המשימות אליהן הוא נדרש, תוך הפעלת שיקול דעת ולקיחת אחריות על החלטותיו ומעשיו.
 • הסוהר יקפיד למלא את תפקידו ביושר, בהגינות, ביושרה ובניקיון כפיים.
 • הסוהר ינקוט בגישה עניינית, ייזהר משיקולים זרים, ממשוא פנים ומניצול סמכותו לרעה.
 • הסוהר ידווח דיווח אמת, שלם ומדויק.
 • הסוהר יקפיד להימנע מקשרים אסורים.
 • הסוהר ייזהר מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים לתפקידו ולייעוד הארגון.
 • הסוהר יימנע מלשתף פעולה עם עמיתים, במעשה או בשתיקה, כאשר מעשיהם של אלה מנוגדים לדין, ליעוד הארגון ולערכיו; ויפעל ללא מורא לתיקון המעוות
 • הסוהר ישמש דוגמה אישית חיובית לעמיתיו ולנתונים במשמורת, הנושאים אליו את עיניהם ובוחנים את התנהגותו.
 • הסוהר יגלה מובילות חברתית-ערכית בפעילותו בתוך הארגון ובהתנהלותו מחוצה לו. 
 • הסוהר יגלה נאמנות לערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.
 • הסוהר יפעל לאור ערכי שלטון החוק. 
 • הסוהר ינהג באופן ממלכתי כשליח הציבור בארגון בטחוני בעל תכליות חברתיות.
 • הסוהר יפעל מתוך מחויבות כלפי הארגון תוך גילוי הזדהות עם ייעודו, מטרותיו וערכיו לאור הנורמות וההסדרים הפנימיים בו. 
 • הסוהר יהיה בקיא בכל הידע המקצועי העדכני, יפעל מתוך מיומנות והבנת התפקיד, תוך דבקות במשימה, גילוי חיישנות, יסודיות, נחישות ויוזמה.
 • הסוהר יחתור למצוינות במילוי תפקידו.
 • הסוהר יפעל באופן שיטתי לפיתוח מיומנויות מקצועיות מתוך ידיעה והבנה של הפקודות, ההוראות והנהלים הנוגעים לתפקידו.
 • הסוהר יקפיד על ריסון הכוח העומד לרשותו. 
 • הסוהר ינהג בעמיתיו בכבוד, ברעות, בערבות הדדית ובשיתוף פעולה. הסוהר יפעל למימוש יעוד הארגון תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הממלכתיים, ובדגש על ארגוני אכיפת החוק וארגוני הביטחון של המדינה.